#

ตาราง ปปช.07

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างทมี่ใิช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม แก่ผู้เข้าอบรมระดับผู้บริหาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พัฒนานักบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท 3. วันที่กาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

เป็นเงิน 500,000 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) - บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
      4.1 ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี ตามใบเสนอราคาเลขที่ QT5908046

ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 5.1 นางสาวนาถหทัย นิลดา