Procurement

#

ประกาศการจัดจ้างบริการระะบบสัณญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ท

12 OCT 17
ประกาศการจัดจ้างบริการระะบบสัณญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ท 1. ชื่อโครงการ การจัดจ้างบริการระะบบสัณญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ท หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 767,832 บาท 3. วันที่กาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 767,832 บาท ราคาค่าบริการต่อเดือน…
#

ประกาศจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ ศศภูมิ

29 SEP 17
  ประกาศจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ ศศภูมิ 1. ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ ศศภูมิ หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยอาคารสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ ศศภูมิ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,348,200 บาท 3. วันที่กาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่…
#

ประกาศจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ ศศภูมิ

29 SEP 17
ประกาศจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ ศศภูมิ 1. ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ ศศภูมิ หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยอาคารสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ ศศภูมิ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 345,692.04 บาท 3. วันที่กาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ 29 กันยายน 2560…
#

ประกาศการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

29 SEP 17
ประกาศการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1. ชื่อโครงการ การจัดจ้างบริการบารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 367,363.10 บาท 3. วันที่กาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นเงิน 367,363.10 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม…
#

ประกาศการจัดจ้างบริการระบบสัณญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ท

29 SEP 17
ประกาศ การจัดจ้างบริการระบบสัณญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ท 1. ชื่อโครงการ การจัดจ้างบริการระะบบสัณญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ท หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 767,832 บาท 3. วันที่กาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 767,832 บาท…
#

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใิช่งานก่อสร้าง

28 SEP 17
  ตาราง ปปช.07 1. ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาบริการบารุงรักษาลิฟท์ไม่รวมอะไหล่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยอาคารสถานที่ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 225,000 บาท 3. วันที่กาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ 27 กันยายน 2560 เป็นเงิน 222,560 บาท…
#

Procurement Announcement

08 SEP 17
ตาราง ปปช.07 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างทมี่ใิช่งานก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม แก่ผู้เข้าอบรมระดับผู้บริหาร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พัฒนานักบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท 3. วันที่กาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 500,000 บาท…