สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณ นันทภัค ภิญโญ โทรศัพท์ 02 218 4001-9 ต่อ 210 e-mail: nanthapak.pinyo@sasin.edu

คุณอิลสา สุกดาว โทรศัพท์ 02 218 4072 e-mail: alisa.sukdaw@sasin.edu